Làm sao tôi biết được PITO có ưu tiên cho những đối tác khác? PITO sẽ lựa chọn đối tác thực hiện dựa trên thông tin món ăn, số lượng khách, khả năng phục vụ và quan trọng nhất là đánh giá tích cực mà khách hàng đánh giá cho bạn. Tất cả quá trình

Xem thêm

PITO có thể hiện rõ giá bán? PITO sẽ thể hiện đúng giá bán của bạn cho khách hàng và phí tiện lợi mà PITO tính riêng với khách hàng là 6%. Ngoài ra, PITO sẽ không tự tăng giá bán của bạn. Vì vậy, PITO cũng yêu cầu giá bán của bạn công bố,

Xem thêm