Cơ bản
NỘI DUNG

Hướng dẫn tìm đọc báo cáo kinh doanh

Bài học 4 Chương 1

Doanh thu của đối tác khi thực hiện với PITO sẽ được tổng hợp một cách trực quan trên hệ thống, giúp đối tác khái quát được tình hình và kết quả kinh doanh trong thời gian nhất định. Bài viết dưới đây giúp đối tác hiểu về cách thức hoạt động cũng như sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh dành cho đối tác.

Bước 1: Truy cập vào hệ thống https://partnerapp.pito.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của đối tác (Xem lại Hướng dẫn đối tác mới đăng ký, đăng nhập)

Bước 3: Chọn mục Tổng quan tại menu bên trái để xem báo cáo về doanh thu 

Tại đây, đối tác có thể lựa chọn xem doanh thu của ngày hôm đó hoặc trong một giai đoạn cụ thể bằng xác định khung thời gian ở Bộ lọc

Ngoài tổng doanh được chia theo hai hình thức tiệc và thức ăn, tại đây, đối tác có thể tìm hiểu thêm mức độ gia tăng về khách hàng cũng như số lượng đơn.

Video hướng dẫn tổng quan về báo cáo kết quả kinh doanh dành cho đối tác

Pen
>