Cơ bản
NỘI DUNG

Các bước hoàn thiện giữa PITO và đối tác để phục vụ tiệc

Bài học 2 Chương 1

Quy trình phục vụ tiệc tại PITO được bắt đầu từ việc PITO liên hệ để khảo sát việc tổ chức tiệc đến cuối cùng là đối tác tổ chức thành công một buổi tiệc. PITO Academy xin giới thiệu đến đối tác quy trình trên

PITO liên hệ Khảo sát khả năng thực hiện tiệc

Dựa theo nhu cầu của khách hàng, PITO liên hệ với đối tác để khảo sát khả năng thực hiện tiệc với các thông tin như thời gian, số lượng, món ăn, giá tiền, các chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, chi phí dụng cụ...)

PITO gửi xác nhận đặt tiệc

Nếu đối tác và khách hàng cùng đồng ý các nội dung về đơn tiệc, PITO gửi đơn xác nhận chính thức với các thông tin chi tiết phục vụ việc tổ chức tiệc (địa chỉ, thời gian set-up, quy định trang trí...)

Đối tác tổ chức tiệc

Đối tác vận chuyển thức ăn, dụng cụ đến địa điểm tổ chức tiệc. Đối tác trình bày, phục vụ, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra tiệc

PITO đồng hành quá trình tổ chức tiệc

Trong quá trình tổ chức tiệc, PITO sẽ hỗ trợ đối tác: 

  • Tư vấn về dụng cụ, chia sẻ kinh nghiệm cách thức tổ chức tiệc
  • Kết nối thông tin giữa khách hàng và đối tác 
  • Có trách nhiệm thanh toán cho đối tác đúng thời gian cam kết
Pen
>