điều khoản và chính sách

Điều khoản sử dụng của người dùng

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1.1. Định nghĩa
Trong Hợp Đồng này, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu như sau:
“Tài Khoản” nghĩa là tài khoản nền tảng web hay ứng dụng di động mà PITO tạo ra trên nền tảng đặt dịch vụ ăn uống tận nơi và cung cấp cho Thương Nhân (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Nền Tảng PITO (như được định nghĩa dưới đây) để, không kể những thứ khác, Thương nhân đăng ký và hoạt động theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

“Hợp Đồng” nghĩa là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa hoặc bởi PITO và Thương Nhân đưa ra Các Điều Khoản Thương Mại (mà các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này được bổ sung hoặc dẫn chiếu đến) và tất cả các Phụ Lục kèm theo và bất kỳ các bản sửa đổi hợp đồng nào như được sửa đổi, thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung bởi các Bên vào từng thời điểm.

“Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày (không phải là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ) mà các ngân hàng mở cửa cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

“Người Dùng Cuối” nghĩa là khách hàng, người hoặc tổ chức sử dụng PITO để đặt dịch vụ ăn uống tận nơi của Thương nhân.

“Bất Khả Kháng” nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương, các vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động dưới bất kì hình thức nào (không liên quan đến nhân viên các Bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét, nổ, sụt lún, thời tiết khắc nghiệt, hành vi hoặc thiếu sót của người hoặc các cơ quan ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó;

“PITO” nghĩa là tổ chức được quy định trong Hợp Đồng;

“Nền Tảng PITO” nghĩa là các nền tảng web hay ứng dụng di động có liên quan của PITO và/ hoặc Công Ty Liên Kết của PITO cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ hoặc tất cả những nội dung sau: (a) việc mua dịch vụ ăn uống của Người Dùng Cuối từ Thương Nhân; (b) kết nối Thương Nhân với Đối Tác khác không cung cấp cùng loại dịch vụ, để thực hiện dịch vụ tại địa điểm của khách hàng;

“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với các sáng chế, bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, các thiết kế đã được đăng ký, quyền tác giả, các dạng khác của quyển sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, sáng chế, công thức, quy trình bí mật hoặc bảo mật, bí mật kinh doanh hoặc thông tin mật, và bất kì quyền và tài sản được bảo vệ khác và bất kỳ giấy phép và sự cho phép nào kết nối với nó trong từng trường hợp từ bất kỳ nơi nào trên thế giới cho dù đã đăng ký hay chưa được đăng ký và cho suốt thời gian đó, tất cả các mở rộng và gia hạn theo đó, và tất cả các đơn đăng ký có liên quan;

“Dịch Vụ” nghĩa là bất kỳ thực phẩm và/ hoặc đồ uống nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng PITO để Người Dùng Cuối mua;

“Thương Nhân” nghĩa là người bán với thông tin cụ thể được quy định trong Hợp Đồng;

“Bên” nghĩa là từng Thương Nhân và PITO ( và gọi chung là “ Các Bên”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là (a) thông tin nhận dạng trực tiếp hoặc là gián tiếp hoặc có thể sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị Người Dùng Cuối có liên quan những thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại di động, địa chỉ email và/hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào vì lợi ích của việc cung cấp Dịch Vụ theo các điều khoản hoặc điều kiện hợp đồng này), hoặc (b) thông tin mà từ đó nhận dạng hoặc thông tin liên lạc của một cá nhân có thể lấy được, (c) thông tin liên quan, không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản khác ( trong phạm vi thông tin tài khoản khác đó bao gồm thông tin được mô tả trong mục (a) và (b) trên), hoặc nhận dạng khác do Chính phủ cấp, và thông tin thẻ tín dụng và (d) bất kỳ thông tin nào khác ( như, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, hồ sơ cá nhân, định danh duy nhất, thông tin sinh trắc và hoặc địa chỉ IP) có liên quan hoặc kết hợp với Dữ Liệu Cá Nhân, những thông tin như vậy sẽ được xem là Dữ Liệu Cá Nhân;

“Cửa Hàng” nghĩa là (các) Cửa Hàng, cửa hàng bán lẻ hoặc cơ sở ăn uống khác của Thương Nhân được liệt kê trong Phụ Lục 1 của Hợp Đồng;

“Giá Bán Lẻ” của một Dịch Vụ là giá bán lẻ của Dịch Vụ được công bố trên Nền tảng web hay ứng dụng PITO, bao gồm thuế GTGT;

“Phí Dịch Vụ” có nghĩa là số tiền được tính trên phần trăm của Giá Bán mà PITO được chia sẻ trong mô hình hợp tác kinh doanh này (số tiền hoặc tỷ lệ được quy định trong Hợp Đồng) và được thanh toán hoặc trả cho PITO bởi Thương Nhân.

“Thuế GTGT” nghĩa là thuế giá trị gia tăng, một loại thuế tiêu thụ theo luật pháp Việt Nam áp dụng tại từng thời điểm và/hoặc bất kỳ khoản thuế tương tự nào.

Chính sách cung cấp dịch vụ

1. PITO và Nhà hàng phải thực hiện các nghĩa vụ của mình.

2. Nghĩa vụ của PITO:

2.1. PITO sẽ trình bày và tiếp tục cập nhật trên nền tảng web hay ứng dụng PITO thông tin các Cửa Hàng và thông tin Dịch Vụ được cung cấp bởi Nhà hàng, trong chừng mực mà thông tin đó và các cập nhật được Nhà hàng thông báo cho PITO một cách kịp thời và cách khác theo Điều 3.1

2.2 PITO sẽ đảm bảo rằng, khi Người Dùng Cuối đặt một dịch vụ thông qua nền tảng web hay ứng dụng PITO, mà Nhà hàng có đủ điều kiện thì đơn hàng đó sẽ được thông báo cho Nhà hàng.

2.3 Trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo ủy quyền của Nhà hàng, PITO có thể nhận khoản thanh toán của Người Dùng Cuối cho các Dịch Vụ được chuẩn bị và hoàn lại các khoản thanh toán đó cho Nhà hàng theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

2.4 PITO sẽ quản lý dịch vụ khách hàng và khiếu nại của Người Dùng Cuối và chuyển thông tin liên quan đến Nhà hàng để có bàn bạc tìm hướng xử lý các khiếu nại của Người Dùng Cuối.

3. Nghĩa vụ của Nhà hàng:

3.1 Nhà hàng phải cung cấp cho PITO tất cả các thông tin và cập nhật về Cửa Hàng và Dịch Vụ khi cần thiết để PITO hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Điều 2.1. Thông tin phải đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật thường xuyên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực đơn của Nhà hàng, biểu trưng, hình ảnh Dịch Vụ, giá cả và chi tiết công ty của Nhà hàng.

3.2 Nhà hàng phải thông báo ngay lập tức cho PITO khi có thay đổi các thông tin đã cung cấp theo Điều 5.3.1 ( trong mọi trường hợp không được trễ hơn 1 Ngày Làm Việc kể từ khi có sự thay đổi). Mặc dù đã đề cập ở trên, Nhà hàng sẽ tôn trọng tất cả các đơn hàng đã đặt theo thông tin ( ngay cả khi đã lỗi thời) công bố trên Ứng Dụng PITO.

3.3 Nhà hàng phải đảm bảo rằng tất cả giá các Dịch Vụ được cung cấp trên Nền tảng PITO giống với giá được cung cấp bởi Nhà hàng cho khách hàng thông qua bất kỳ nền tảng, kênh phân phối hoặc cơ sở của Nhà hàng và/hoặc bên thứ ba).

3.4 Nhà hàng phải đảm bảo tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng web hay ứng dụng PITO liên quan đến Nhà hàng, Cửa Hàng và/hoặc Dịch Vụ là tuân thủ các quy định và yêu cầu của pháp luật.

3.5 Nhà hàng phải đảm bảo bất kỳ hoặc tất cả các thông tin mà Nhà hàng cung cấp cho PITO không vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3.6 Nhà hàng phải xử lý tất cả các đơn hàng với sự cẩn trọng hợp lý và ngay khi nhận được yêu cầu của Người Dùng Cuối. Nhà hàng ưu tiên các đơn hàng được đặt thông qua PITO. Đơn Hàng được chuẩn bị đúng và sẵn sàng để phục vụ trong khung giờ đã thỏa thuận.

3.7 Nhà hàng phải đảm bảo, trong suốt tất cả các giờ hoạt động, Thiết Bị Đặt Hàng được bật và lưu trữ trực tuyến và sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng Dịch Vụ.

3.8 Nhà hàng đảm bảo tất cả các Dịch Vụ được cung cấp có chất lượng cao và việc lưu trữ, sản xuất, chuẩn bị thức ăn tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm có liên quan. Nhà hàng phải thông báo ngay lập tức cho PITO mọi hành vi vi phạm quy định này. Nhà hàng chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết tất cả các khiếu nại về vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề được đưa ra bởi Người Dùng Cuối liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ mà Nhà hàng cung cấp cho Người Dùng Cuối (bao gồm, nếu cần thiết, việc xử lý và giải quyết các khiếu nại theo các chính sách bảo hiểm có liên quan của Nhà hàng). PITO đồng ý hỗ trợ Nhà hàng trong quá trình xử lý, giải quyết các khiếu nại này.

3.9 Nhà hàng phải đảm bảo rằng Nhà hàng sẽ không bán các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bất kỳ mặt hàng nào mà Nhà hàng không có giấy phép để bán hoặc gửi.

3.10 Nhà hàng ủy quyền cho PITO nhận các khoản thanh toán Dịch Vụ của Người Dùng Cuối theo luật.

Chính sách bồi thường - bảo hành

1. Mỗi bên (“Bên Bồi Thường") sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho Bên còn lại, các Công ty Liên Kết và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Bên đó (“ Bên Được Bồi Thường”) từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) (gọi chung là “ Tổn Thất”) đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường của bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) Sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái cố ý của Bên Bồi Thường và nhân viên hoặc đại lý của Bên đó khi thực hiện Hợp Đồng này;

(b) Các khiếu nại do Bên bồi thường vi phạm các cam đoan và bảo đảm của mình trong Hợp Đồng này;

(c) Các khiếu nại về việc Chỉ Dẫn Thương Mại của Bên Bồi Thường vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bên thứ ba, miễn là Chỉ Dẫn Thương Mại đó đã được sử dụng theo cách thức mà Bên Bồi Thường đã phê duyệt;

(d) Bất kỳ vi phạm và/hoặc sự không tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, Nhà hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho các Bên Được Bồi Thường của PITO khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các Tổn Thất đối với khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào do hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm pháp luật về bán lẻ thực phẩm hoặc các quy tắc về sức khỏe và an toàn khác, luật hoặc quy định, ngoại trừ các thiệt hại đó do sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái cố ý của PITO hoặc nhân viên của PITO trực tiếp gây ra.


2. Bất kể các điều khoản khác trong Hợp Đồng này, các Bên đồng ý rằng không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên kia về bất kỳ tổn thất Lợi Nhuận, sự tín nhiệm, cơ hội kinh doanh và các khoản tiết kiệm dự kiến hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hậu quả mà mỗi Bên phải chịu trừ trường hợp các tổn thất nêu trên phát sinh do một Bên vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp đồng.


Chính sách thanh toán

Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm dịch vụ toàn diện nhất, tại partners.pito.vn, chúng tôi đưa ra phương thức thanh toán thông minh như sau:

1. Thông Tin Ngân Hàng Dùng Để Chuyển Khoản

   Bạn có thể trực tiếp chuyển tiền tại ngân hàng hoặc có thể chuyển tiền qua internet banking ngân hàng bạn hiện đang đăng kí sử dụng.

Dưới đây là 2 số tài khoản ngân hàng để bạn lựa chọn:

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank)

          24121818 – CONG TY CO PHAN PITO

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank)

          86695639 – PHAM DONG HUY

2. Cú Pháp Đăng Ký

  Cú pháp chuyển khoản nhanh chóng. Đây là cú pháp an toàn để dễ dàng quản lí, tránh nhầm lẫn với những đơn hàng khác: [Mã khách hàng] _ [SDT người đặt tiệc].

  Ngay khi nhận được báo cáo xác nhận từ phía Ngân hàng, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo lại cho Quý khách đồng thời tiến hành triển khai dịch vụ cho Quý khách trong thời gian quy định.

Dịch vụ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành thanh toán.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ qua:

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

>