Các điều khoản và điều kiện chung

Cập nhật lần cuối: Ngày 15/12/2023

Điều 1: Giới thiệu

1. Sử dụng Dịch Vụ PITO (theo định nghĩa dưới đây) đồng nghĩa với việc Thương Nhân đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng và các chính sách của PITO (như định nghĩa dưới đây) cấu thành Hợp Đồng pháp lý ràng buộc giữa Thương Nhân và PITO (như định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ PITO (theo định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi PITO. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ PITO.

2. PITO có thể điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng này bất kỳ lúc nào. Các điều chỉnh sẽ được thông báo qua Ứng Dụng và/hoặc email đăng ký trước khi có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.pito.vn. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ PITO sau các thay đổi, dù bạn đã xem xét hay chưa, bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

3. PITO là một công ty công nghệ cung cấp nền tảng để Người Dùng Cuối sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. PITO kết nối Người Dùng Cuối với các nhà cung cấp bên thứ ba. PITO không chịu trách nhiệm đối với hành động và/hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, và các trách nhiệm pháp lý liên quan đến Dịch Vụ phải được nhà cung cấp bên thứ ba chịu. Nhà cung cấp bên thứ ba không phải là đại lý, lao động hoặc nhân viên của PITO, và các giải pháp từ nhà cung cấp bên thứ ba không được xem là do PITO cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa và giải thích

1.Định nghĩa

Trong Hợp Đồng hợp tác cùng PITO và Phụ lục này, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu như sau:

“Tài Khoản” nghĩa là tài khoản nền tảng web hay ứng dụng di động mà PITO tạo ra trên nền tảng đặt dịch vụ ăn uống tận nơi và cung cấp cho Thương Nhân (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Nền Tảng PITO (như được định nghĩa dưới đây), không kể những thứ khác, Thương Nhân đăng ký và hoạt động theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

“Hợp Đồng” nghĩa là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa PITO và Thương Nhân đưa ra Các Điều Khoản Thương Mại (mà các ĐKĐKC này được bổ sung hoặc dẫn chiếu đến) và tất cả các Phụ Lục kèm theo và bất kỳ các bản sửa đổi hợp đồng nào như được sửa đổi, thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung bởi các Bên vào từng thời điểm;

“Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày (không phải là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ) mà các ngân hàng mở cửa cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

“Thông Tin Mật” nghĩa là bất kỳ thông tin nào đã được chỉ định bằng văn bản là bí mật hoặc độc quyền hoặc nếu là lời nói, phải được xác nhận bằng văn bản ngay khi được tiết lộ và bảo mật hoặc độc quyền hoặc bằng cách khác bởi Bên Tiết Lộ cho Bên Nhận Thông Tin và , bao gồm bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào theo quy định tại Hợp Đồng này, tất cả các thông tin của Người Dùng Cuối (bao gồm các khuôn mẫu, xem chi tiết, số lượng, thời gian hoặc thời hạn sử dụng thiết bị hoặc xem nội dung), chi tiết (bao gồm chi tiết liên lạc, số điện thoại, cấu hình mạng, thông tin vị trí, tên thanh toán, số tiền, lịch sử tín dụng và các chi tiết thanh toán khác), thông tin có tính thương mại, kỹ thuật hoặc tài chính liên quan đến Hợp Đồng này, của Bên Tiết Lộ hoặc bất kỳ Công Ty Liên Kết nào Bên Tiết Lộ, bao gồm tất cả các bí mật kinh doanh, bí quyết, trưng bày, nghiên cứu sáng chế, thông tin phát triển hoặc thông tin công nghệ, sản phẩm hoặc thông doanh hoặc tài chính, chi tiết về khách hàng , nhà cung cấp, người mắc nợ hoặc chủ nợ, các thông tin liên quan đến các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của Bên Tiết Lộ hoặc bất kỳ Công Ty Liên Kết nào, thông tin tiếp thị, ấn phẩm, tỷ giá và bảng giá, hợp đồng, dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện truyền thông, dù có thể đọc được bằng máy hay người, bao gồm cả hình thức bằng văn bản, bằng miệng hoặc các hình thức hữu hình khác, và cũng bao gồm thông tin được truyền đạt hoặc thu qua các cuộc họp, tài liệu thư tín hoặc kiểm tra các vật hữu hình;

“Bên Tiết Lộ” nghĩa là bất kỳ Bên nào tiết lộ Thông Tin Mật theo Hợp Đồng này;

“Người Dùng Cuối” nghĩa là khách hàng, người hoặc tổ chức sử dụng PITO để đặt dịch vụ của Thương Nhân.

“Bất Khả Kháng” nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Thương Nhân ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương, các vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động dưới bất kỳ hình thức nào (không liên quan đến nhân viên các Thương Nhân ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét, nổ, sụt lún, thời tiết khắc nghiệt, hành vi hoặc thiếu sót của người hoặc các cơ quan ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó;

“PITO” nghĩa là tổ chức được quy định trong Hợp Đồng;

“Nền Tảng PITO” nghĩa là các nền tảng web hay ứng dụng di động có liên quan của PITO và/ hoặc Công Ty Liên Kết của PITO cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ hoặc tất cả những nội dung sau:

(a) việc mua dịch vụ ăn uống của Người Dùng Cuối từ Thương Nhân;

(b) kết nối Thương Nhân với Đối Tác khác không cung cấp cùng loại dịch vụ, để thực hiện dịch vụ tại địa điểm của khách hàng;

“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với các sáng chế, bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, các thiết kế đã được đăng ký, quyền tác giả, các dạng khác của quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, sáng chế, công thức, quy trình bí mật hoặc bảo mật, bí mật kinh doanh hoặc thông tin mật, và bất kỳ quyền và tài sản được bảo vệ khác và bất kỳ giấy phép và sự cho phép nào kết nối với nó trong từng trường hợp từ bất kỳ nơi nào trên thế giới cho dù đã đăng ký hay chưa được đăng ký và cho suốt thời gian đó, tất cả các mở rộng và gia hạn theo đó, và tất cả các đơn đăng ký có liên quan;

“Dịch Vụ” nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng PITO để Người Dùng Cuối mua;

“Thương Nhân” nghĩa là người bán với thông tin cụ thể được quy định trong Hợp Đồng;

“Bên” nghĩa là từng Thương Nhân và PITO (và gọi chung là “Các Bên”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa

(a) thông tin nhận dạng trực tiếp hoặc là gián tiếp hoặc có thể sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị Người Dùng Cuối có liên quan những thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại di động, địa chỉ email và/hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào vì lợi ích của việc cung cấp Dịch Vụ theo các điều khoản hoặc điều kiện hợp đồng này), hoặc

(b) thông tin mà từ đó nhận dạng hoặc thông tin liên lạc của một cá nhân có thể lấy được,

(c) thông tin liên quan, không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản khác (trong phạm vi thông tin tài khoản khác đó bao gồm thông tin được mô tả trong mục (a) và (b) trên), hoặc nhận dạng khác do Chính phủ cấp, và thông tin thẻ tín dụng

(d) bất kỳ thông tin nào khác (như, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, hồ sơ cá nhân, định danh duy nhất, thông tin sinh trắc và hoặc địa chỉ IP) có liên quan hoặc kết hợp với Dữ Liệu Cá Nhân, những thông tin như vậy sẽ được xem là Dữ Liệu Cá Nhân;

“Bên Nhận” nghĩa là Bên nhận được Thông Tin Mật theo Hợp Đồng này;

“Cửa Hàng” nghĩa là (các) Cửa Hàng, cửa hàng bán lẻ hoặc cơ sở ăn uống khác của Thương Nhân được liệt kê trong Phụ Lục 1 của Hợp Đồng;

“Giá Bán Lẻ” của một Dịch Vụ là giá bán lẻ của Dịch Vụ được công bố trên Nền tảng web hay ứng dụng PITO, bao gồm thuế GTGT;

“Đơn hàng”là xác nhận giao dịch giữa Người dùng cuối và các bên về việc thực hiện đặt Dịch vụ thông qua Nền tảng PITO;

“PITO Catering” là loại hình đặt dịch vụ tiệc tận nơi. Thực đơn được thiết kế sẵn trên hệ thống ứng dụng của Nền tảng PITO hoặc được trao đổi, tư vấn trực tiếp và có sự thống nhất giữa Thương nhân - Người dùng cuối, thông quan kênh trung gian PITO;

“PITO Cloud Canteen” là loại hình đặt dịch vụ bữa ăn định kỳ. Thực đơn là những phần ăn của hàng đang phục vụ và được đăng tải trên hệ thống ứng dụng của Nền tảng PITO.

“PITO Xpress” là loại hình đặt dịch vụ ăn uống tận nơi thông qua ứng dụng PITO. Thực đơn được thiết kế sẵn trên hệ thống ứng dụng của Nền tảng PITO.

“Phí Dịch Vụ” có nghĩa là số tiền được tính trên phần trăm của Giá Bán mà PITO được chia sẻ trong mô hình hợp tác kinh doanh này (số tiền hoặc tỷ lệ được quy định trong Hợp Đồng) và được thanh toán hoặc trả cho PITO bởi Thương Nhân.

“Phí Dịch Vụ Với Loại Hình PITO Xpress” có nghĩa là số tiền được áp dụng cho các đơn hàng của Loại Hình PITO Xpress.

“Phí Dịch Vụ Với Loại Hình PITO Catering” có nghĩa là số tiền được áp dụng cho các đơn hàng của Loại Hình PITO Catering.

“Phí Dịch Vụ Với Loại Hình PITO Cloud Canteen” có nghĩa là số tiền được áp dụng cho các đơn hàng của Loại Hình PITO Cloud Canteen.

“Thời Hạn” sẽ có ý nghĩa như quy định tại Điều 3;

“Thuế GTGT” nghĩa là thuế giá trị gia tăng, một loại thuế tiêu thụ theo luật pháp Việt Nam áp dụng tại từng thời điểm và/hoặc bất kỳ khoản thuế tương tự nào.

2. Diễn giải

Các quy tắc sau đây được áp dụng trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:

a) Các đề mục chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích Hợp Đồng;

b) Các từ chỉ số ít cũng bao gồm số nhiều và ngược lại;

c) Nếu một từ hoặc một cụm từ được định nghĩa, các hình thức ngữ pháp khác của nó sẽ có ý nghĩa tương đương;

d) Tham chiếu đến một Điều là tham chiếu đến một điều của Hợp Đồng này hoặc Phụ lục hợp Hợp Đồng này;

e) Tham chiếu đến một thỏa thuận hoặc tài liệu (bao gồm tham chiếu đến Hợp Đồng này là tham chiếu đến thỏa thuận hoặc tài liệu (bao gồm cả phụ lục của nó) đã được sửa đổi, bổ sung, làm mới, hoặc thay thế ngoại trừ phạm vi bị cấm của Hợp Đồng này hoặc của các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan.

f) Tham chiếu đến “văn bản” sẽ bao gồm tham chiếu đến bất kỳ phương thức biểu diễn hoặc tái tạo từ, số, bản vẽ hoặc ký hiệu nào dưới dạng dễ thấy hoặc hữu hình;

g) Tham chiếu đến một Bên của Hợp Đồng này hoặc một thỏa thuận hoặc tài liệu sẽ được bao gồm những bên kế thừa, bên thay thế và bên kế quyền hợp pháp của Bên đó;

h) Tham chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật sẽ bao gồm bản sửa đổi hoặc tái ban hành của nó, điều khoản lập hành được thay thế cho nó và quy định hoặc công cụ theo luật định được ban hành của nó và các văn bản pháp luật còn hiệu lực;

i) Đề cập đến bất kỳ điều gì sau “bao gồm”, “bao hàm”, “ví dụ” hoặc các biểu thức tương tự, sẽ không giới hạn những thứ khác có thể được bao gồm;

j) Không có nội dung nào trong Hợp Đồng này sẽ được giải thích bất lợi cho một Bên vì Bên đó đã chịu trách nhiệm soạn thảo Hợp Đồng hoặc bất kỳ phần nào của Hợp Đồng.

Điều 3: Thời hạn

Các điều khoản và điều kiện chung này sẽ có hiệu lực trong suốt thời hạn theo như thời hạn Hợp Đồng.

Điều 4: Dịch vụ và thiết bị hay hệ thống đặt hàng

1. Để tính Phí Dịch Vụ, PITO phải:

a) Cung cấp cho Thương Nhân Nền tảng web hay Ứng Dụng PITO và Tài Khoản để kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi.

b) Cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng và cách sắp xếp liên quan khác liên quan đến khoản (a).

2. Thương Nhân đồng ý rằng PITO là một công ty dịch vụ và công nghệ cung cấp Nền tảng Web hay Ứng Dụng PITO. PITO chỉ cung cấp nền tảng, PITO không có nghĩa vụ xử lý, chuẩn bị và cung cấp Dịch Vụ.

3. Thương Nhân phải cài đặt bất kỳ thiết bị nào nếu PITO yêu cầu một cách hợp lý để nhận đơn đặt hàng Dịch Vụ (bao gồm, không giới hạn, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử nhận hàng tự động khác) (“Thiết Bị Đặt Hàng”). Thương Nhân đồng ý sử dụng các quy trình hoặc giao thức bảo mật hoặc thông tin xác thực truy cập theo yêu cầu của PITO. 

Điều 5: Nghĩa vụ của PITO

1. Thông tin và cập nhật: PITO sẽ trình bày và tiếp tục cập nhật thông tin Cửa Hàng và Dịch Vụ từ Thương Nhân trên nền tảng PITO, dựa trên thông tin Thương Nhân cung cấp kịp thời theo quy định.

2. Đơn hàng và thông báo: PITO sẽ đảm bảo rằng, khi Người Dùng Cuối đặt một dịch vụ thông qua nền tảng web hay ứng dụng PITO, mà Thương Nhân có đủ điều kiện thì đơn hàng đó sẽ được thông báo cho Thương Nhân.

3. Thanh toán: Trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo ủy quyền của Thương Nhân, PITO có thể nhận khoản thanh toán của Người Dùng Cuối cho các Dịch Vụ được chuẩn bị và thanh toán lại các khoản thanh toán đó cho Thương Nhân theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

4. Quản lý khiếu nại: PITO sẽ quản lý dịch vụ khách hàng và khiếu nại của Người Dùng Cuối và chuyển thông tin liên quan đến Thương Nhân để có bàn bạc tìm hướng xử lý các khiếu nại của Người Dùng Cuối.

5. Bảo mật thông tin: PITO cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Thương Nhân và dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối.

6. Không độc quyền: PITO không bảo hộ độc quyền hoạt động kinh doanh trên nền tảng PITO của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

7. Chất lượng và giám sát: PITO có quyền đánh giá chất lượng phần ăn, cho phép Người dùng cuối đánh giá phần ăn của Thương Nhân và công khai trên Nền tảng PITO. PITO có quyền tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Thương Nhân trên Nền tảng PITO được thực hiện chính xác...

8. Cung cấp thông tin thuế: PITO có quyền cung cấp thông tin Thương Nhân cho cơ quan thuế Việt Nam theo yêu cầu, bao gồm tình hình kinh doanh và các thông tin khác.

9. Thông báo Phí Dịch Vụ: PITO thông báo Phí Dịch Vụ và chi phí liên quan cho Thương Nhân trong quá trình cung cấp Dịch Vụ.

10. Tạm dừng hoạt động: PITO có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng cho Thương Nhân mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thương Nhân kể cả bồi thường thiệt hại khi Thương Nhân có hành động hoặc khả năng vi phạm bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung hoặc bất kỳ chính sách nào mà PITO ban hành trong quá trình vận hành căn cứ trên đánh giá hợp lý của PITO mà không cần phải chứng minh hay cung cấp bằng chứng.

Điều 6: Nghĩa vụ của Thương nhân

1. Tuân thủ quy định và hướng dẫn của PITO: Thương Nhân phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục đăng ký, giao dịch và hướng dẫn khác của PITO. Sử dụng chính xác thông tin mà PITO cung cấp cho mục đích cụ thể. 

2. Cung cấp thông tin trung thực: Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: tên, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc địa chỉ cư trú (đối với cá nhân); Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức) hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại liên lạc hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy chứng nhận xuất xứ phần ăn, giấy chứng nhận chất lượng phần ăn, giấy phép khuyến mãi, quảng cáo, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận lưu hành tự do, hóa đơn, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với trường hợp Thương Nhân kinh doanh; thông tin về sản phẩm và dịch vụ tuân thủ quy định, chẳng hạn như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chất lượng, xuất xứ...

3. Đảm bảo tính chính xác của thông tin dịch vụ: Thương Nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và đảm bảo tính chính xác, trung thực về phần ăn, dịch vụ (thông tin về phần ăn, dịch vụ; thông tin về giá cả; thông tin về điều kiện giao dịch chung; thông tin về vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán) khi bán Phần ăn trên Nền tảng PITO.

4. Cung cấp thông tin kinh doanh và thuế đúng và kịp thời: Thương nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh, đăng ký kinh doanh, thuế và các thông tin khác yêu cầu bởi cơ quan thuế. Nếu Thương Nhân không cung cấp, hoặc chậm trễ cung cấp thông tin cho PITO, dẫn đến việc PITO không thể cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu của cơ quan thuế Việt Nam, thì Thương Nhân phải chịu trách nhiệm toàn bộ về các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan thuế Việt Nam.

5. Thông báo về thay đổi: Thương nhân có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho PITO về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến giấy phép kinh doanh và hoạt động của Thương Nhân.

6. Bảo mật thông tin: Thương Nhân tự chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật các thông tin đăng nhập vào tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán của Thương Nhân trên Nền tảng PITO như số điện thoại đăng nhập, địa chỉ thư điện tử, mã OTP, số tài khoản ngân hàng,… PITO sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn thất mà Thương Nhân phải chịu khi Thương Nhân bị lộ các thông tin trên do lỗi từ phía Thương Nhân.

7. Tuân thủ quy định về dữ liệu cá nhân: Thương Nhân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối là cá nhân có được trong quá trình thực hiện giao dịch trên Nền tảng PITO; bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi PITO và thông tin cá nhân của Người dùng cuối trong quá trình thực hiện giao dịch. Thương Nhân có trách nhiệm thông báo cho PITO nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin liên lạc bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử để PITO cập nhật kịp thời. PITO sẽ không chịu trách nhiệm với mọi thiệt hại, mất mát hoặc rủi ro xảy ra đối với Thương Nhân nếu Thương Nhân không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ các thông tin thay đổi. Thương Nhân được coi là đã nhận được thông báo nếu như thông báo đó đã được PITO gửi cho địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động mà Thương Nhân đã đăng ký hoặc đã thông báo thay đổi.

8. Tuân thủ quy định cạnh tranh và pháp luật: Thương Nhân cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cạnh tranh tự do, lành mạnh, công bằng, chống độc quyền, không xâm phạm đến lợi ích của PITO, quyền và lợi ích hợp pháp của Thương Nhân khác và của Người dùng cuối khi hoạt động trên Nền tảng PITO. Thương Nhân đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán phần ăn trên Nền tảng PITO.

9. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Thương Nhân cam kết đảm bảo rằng mọi phần ăn được bán trên Nền tảng PITO đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, với thành phần nguyên liệu rõ ràng và đáp ứng đầy đủ các quy định hợp pháp của pháp luật Việt Nam. Dịch vụ cung cấp cũng phải đảm bảo chất lượng cao, và việc lưu trữ, sản xuất, chuẩn bị thức ăn phải tuân thủ mọi quy định về an toàn thực phẩm liên quan.
Thương Nhân chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết mọi khiếu nại về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các vấn đề khác được Người Dùng Cuối đưa ra liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ mà Thương Nhân cung cấp (bao gồm cả các khiếu nại về ngộ độc thực phẩm). Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến ngộ độc thực phẩm, Thương Nhân cam kết ngay lập tức tạm ngưng mọi đơn hàng đang triển khai với PITO và thực hiện các biện pháp cần thiết để điều tra và giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, Thương Nhân cũng cần cung cấp Hình ảnh mẫu thực phẩm được lưu ngay sau quá trình chế biến, nhằm chứng minh chất lượng và an toàn của sản phẩm.
PITO đồng ý hỗ trợ là kênh trung gian kết nối giữa Thương Nhân và Người Dùng Cuối trong quá trình xử lý và giải quyết các khiếu nại này.

10. Lưu mẫu: Thương Nhân cam kết tất cả đơn hàng của PITO đều thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

11. Cung cấp thông tin và quảng cáo chính xác: Thương nhân cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về phần ăn, dịch vụ được khuyến mãi trên Nền tảng PITO. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng phần ăn, dịch vụ được khuyến mãi trên Nền tảng PITO theo như thông tin đã cung cấp.

12. Cung cấp dịch vụ theo cam kết: Thương Nhân phải xử lý tất cả các đơn hàng với sự cẩn trọng hợp lý và ngay khi nhận được yêu cầu của Người Dùng Cuối. Đơn Hàng được chuẩn bị đúng và sẵn sàng để phục vụ trong khung giờ đã thỏa thuận. Thương Nhân phải nỗ lực để duy trì đủ lực lượng hàng tồn kho cho tất cả các Dịch Vụ được quảng cáo tại mọi thời điểm.Thương Nhân phải đảm bảo, trong suốt tất cả các giờ hoạt động, Thiết Bị Đặt Hàng được bật và lưu trữ trực tuyến và sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng Dịch Vụ. Thương Nhân sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc tạo các điều kiện thuận lợi cho việc nhận các Dịch Vụ từ PITO.

13. Cung cấp dịch vụ với giá cả thống nhất: Thương Nhân phải đảm bảo rằng tất cả giá các Dịch Vụ được cung cấp trên Nền tảng PITO giống với giá được cung cấp bởi Thương Nhân cho Người dùng cuối thông qua bất kỳ nền tảng, kênh phân phối hoặc cơ sở của Thương Nhân và/hoặc bên thứ ba.

14. Hỗ trợ và cập nhật thông tin: Thương nhân hỗ trợ PITO đặt các tài liệu tiếp thị và thông tin liên quan tại cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh. Thương Nhân phải cung cấp cho PITO tất cả các thông tin và cập nhật về Cửa Hàng và Dịch Vụ khi cần thiết để PITO hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Điều 4.

15. Kiểm tra và bảo mật quảng cáo: Thương Nhân tự chịu trách nhiệm với các hoạt động quảng cáo của mình, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và không được quảng cáo gây nhầm lẫn, bao gồm nhưng không giới hạn: sử dụng các thương hiệu, logo nhận diện chung của PITO, hay đấu thầu các từ khóa quảng cáo mang tính thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của PITO mà không được sự cho phép từ phía Nền tảng PITO.

16. Ủy quyền thanh toán cho PITO: Thương Nhân ủy quyền cho PITO nhận các khoản thanh toán Dịch Vụ của Người Dùng Cuối theo luật.

17. Tương tác và hỗ trợ khách hàng: Thương nhân có trách nhiệm Tương tác và hỗ trợ người dùng cuối một cách hiệu quả và thân thiện.

18. Thương Nhân đồng ý rằng PITO không có nghĩa vụ kiểm tra, xác định việc Thương Nhân có được quyền phân phối độc quyền một/ nhiều loại phần ăn/ dịch vụ tại một/ nhiều khu vực địa lý nhất định hoặc trên Nền tảng PITO hay không. Mọi tranh chấp liên quan đến việc phân phối độc quyền Phần ăn giữa Thương Nhân với tổ chức khác, hoặc/và với Thương Nhân khác sẽ do các bên có liên quan giải quyết với nhau và không phải là trách nhiệm của PITO. PITO, tùy theo quyết định của mình, có quyền tạm dừng/chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ cho Thương Nhân đang tranh chấp nếu Thương Nhân đó không cung cấp đúng và đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của phần ăn theo quy định.

19. Nếu bất kỳ hành vi hay thiếu sót nào từ phía Thương Nhân, đại lý, nhà thầu phụ, nhà tư vấn hay người lao động của Thương Nhân khiến PITO không thể hoặc bị cản trở hoặc bị trì hoãn thực hiện nghĩa vụ theo Điều Khoản và Điều Kiện này, thì việc PITO không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện phần nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là hành vi vi phạm đối với Điều Khoản và Điều Kiện này và PITO sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản chi phí, phí tổn hay mất mát nào mà Thương Nhân phải chấp nhận hoặc gánh chịu phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc không thực hiện hoặc trì hoãn đó.

20. Thương Nhân có nghĩa vụ cập nhật thường xuyên các nội dung, quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và các Chính sách mà Nền tảng PITO đã ban hành nhằm đảm bảo đọc, hiểu, tuân thủ đúng và đủ, đồng thời đồng ý chịu mọi biện pháp và các chế tài xử lý của PITO nếu Thương Nhân vi phạm các quy định được quy định trong Chính sách mà Nền tảng PITO đã ban hành...

Điều 7: Tiếp thị và công khai

1. Các Bên có thể thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo liên quan đến Dịch Vụ theo thỏa thuận của Các Bên. Các hoạt động này có thể thông qua nhiều kênh khác nhau như kênh truyền thông xã hội, trang web hoặc blogs. Để tránh nhầm lẫn, PITO có thể bằng chi phí của mình cung cấp các ưu đãi cho Người Dùng Cuối để quảng bá các hoạt động kinh doanh và Dịch Vụ của Các Bên được cung cấp theo Hợp Đồng này.

2. Trên cơ sở quảng cáo Dịch Vụ, Thương Nhân sẽ chia sẻ với PITO lịch trình và kế hoạch tiếp thị của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản giảm giá và chi tiết quảng cáo) để cùng nhau nghiên cứu các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

3. Không Bên nào được phát hành thông cáo báo chí hoặc thông báo hoặc đề cập đến Bên còn lại theo bất kỳ cách nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc các hình thức khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

Điều 8: Phí và lệ phí

1. Phí Dịch Vụ: để tránh nhầm lẫn, Thương Nhân không được phép tính bất kỳ khoản phí nào (không được hiển thị trên nền tảng web hay ứng dụng PITO) cho Người Dùng Cuối mà chưa có sự đồng ý của PITO.

Phí dịch vụ: Thương nhân đồng ý thanh toán Phí Dịch Vụ dưới hình thức chia sẻ doanh thu (trước thuế GTGT) cho PITO trên mỗi đơn hàng được chấp nhận bởi Thương nhân trên Nền Tảng PITO cụ thể: 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị đơn hàng chưa bao gồm Thuế GTGT. Phí này bao gồm chi phí thức ăn, đồ uống, nhân sự, công cụ dụng cụ và các chi phí khác để thực hiện đơn hàng không gồm phí vận chuyển.

Phí Dịch Vụ được thanh toán trên cơ sở khấu trừ từ khoản thanh toán Dịch vụ ăn uống. PITO nhận thanh toán từ khách hàng và thanh toán trực tiếp cho đối tác.

2. Chuyển Tiền Cho Thương Nhân: PITO sẽ chuyển cho Thương Nhân tổng số

a) Giá Trị Thanh Toán của Dịch Vụ (bao gồm Thuế GTGT được thu thay mặt cho Thương Nhân) mà Thương Nhân kiếm được,

b) Trừ bất kỳ khoản tiền nào phải trả lại cho Người Dùng Cuối (số tiền cuối cùng được chuyển là “Doanh Thu Dịch Vụ”). “Giá Trị Thanh Toán Của Dịch Vụ” có nghĩa là Giá Bán Lẻ của (các) Dịch Vụ do Thương Nhân cung cấp qua nền tảng web hay ứng dụng PITO (bao gồm Thuế GTGT được thu thay mặt cho Thương Nhân) trừ Phí Dịch Vụ được áp dụng.

3. Hoàn trả cho Người Dùng Cuối: Thương Nhân phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn trả tiền cho Người Dùng Cuối nếu có bất kỳ Người Dùng Cuối nào yêu cầu hoàn lại tiền hoặc khiếu nại về bất kỳ (các) Dịch Vụ nào hoặc một phần của nó (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc khôi phục bất kỳ Dịch Vụ nào, nếu có), vì những lý do được cho là hợp lý theo quyết định của PITO và đã được xác nhận sau khi xem xét với Thương Nhân (bao gồm nhưng không giới hạn các Dịch Vụ đã hết hàng, thiếu các món trong Dịch Vụ, Thương Nhân không thể thực hiện tất cả hoặc một phần đơn đặt hàng, chuẩn bị trễ/ giao hàng trễ và các vấn đề sức khỏe và an toàn đối với Dịch Vụ) ngay khi có yêu cầu hoàn tiền của Người Dùng Cuối hoặc khi phát sinh khiếu nại từ Người Dùng Cuối. PITO có thể khấu trừ tiền hoàn lại từ các khoản thanh toán được thực hiện cho Thương Nhân theo Hợp Đồng này.

4. Phương Thức Thanh Toán/ Chuyển Tiền:

Đối với giải pháp dịch vụ PITO Catering và PITO Cloud Canteen: PITO sẽ chuyển khoản đặt cọc 30% tổng giá trị đơn hàng vào thứ 5 hàng tuần. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán cho Thương nhân vào 2 giai đoạn sau tháng phát sinh hợp đồng.

Đối với giải pháp dịch vụ PITO Xpress: PITO sẽ chuyển khoản 100% số tiền thanh toán của các đơn hàng vào thứ 6 hàng tuần.

Điều 9: Thuế

1. Nếu được áp dụng, Thương Nhân sẽ là “người bán lẻ” hoặc “người bán” có Dịch Vụ vì mục đích gia tăng giá trị (lợi nhuận) và là bên có trách nhiệm thu và nộp Thuế GTGT được áp dụng. Để làm rõ, Giá Bán Lẻ mỗi Dịch Vụ đã bao gồm Thuế GTGT. Tất cả các khoản phí theo Hợp Đồng này sẽ được thanh toán bằng đồng Việt Nam.

2. Mỗi Bên chịu trách nhiệm về các khoản thuế của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này trừ Thuế GTGT, thuế nộp thay nhà thầu và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có) mà PITO và Thương Nhân phải chịu.

3. Bất kỳ khoản tiền nào theo Hợp Đồng này sẽ được thanh toán mà không khấu trừ hoặc giữ lại hoặc tính bất kỳ khoản thuế hiện tại hoặc tương lai, các nghĩa vụ hoặc các khoản phí chính phủ có bản chất áp đặt thu thuế hoặc thu tiền cho hoặc thay mặt chính phủ Việt Nam, cho hoặc thay mặt bất kỳ phân khu chính trị hoặc cơ quan có thẩm quyền về thuế, trừ khi luật pháp yêu cầu khấu trừ hoặc giữ lại.

Điều 10: Quản lý tài khoản

1. Thông tin tài khoản

1.1 Thương Nhân cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản để có thể nhận các thông báo cập nhật từ PITO.

1.2 Thương Nhân không tạo những thông tin ảo, trùng lặp, vô nghĩa hoặc có nội dung vi phạm pháp luật.

1.3 Tài khoản của Thương Nhân phải là duy nhất (bao gồm nhưng không giới hạn có một địa chỉ email riêng, số điện thoại riêng, thông tin người liên hệ riêng,…); một Thương Nhân không được phép tạo nhiều tài khoản trên PITO dưới bất cứ hình thức nào trừ trường hợp có được sự chấp thuận riêng của PITO. Bất kỳ hình thức cố tình tạo nhiều Nhà hàng, lách quy định của Nền tảng PITO hoặc Thương Nhân thuộc diện bị ngưng hoạt động vĩnh viễn mà cố tình tạo mới Nhà hàng, PITO có quyền gỡ bỏ Nhà hàng/đóng Nhà hàng mà không cần thông báo trước.

1.4 Thương Nhân cần phải thông báo cho PITO bất kỳ thay đổi nào về thông tin tài khoản cũng như việc chấm dứt, hoặc thay đổi bất kỳ thẩm quyền đại diện nào đã được ký trên Hợp Đồng cung cấp dịch vụ trên Nền tảng PITO.

2. Thông tin thanh toán

Bằng việc tạo hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, Thương Nhân phải cam kết: 

2.1 Thương Nhân cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán hợp pháp và được trình bày chính xác.

2.2 Đối với pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và tên tài khoản ngân hàng phải nhất trí với tên pháp nhân kinh doanh trên giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu đăng ký công ty (nếu có thể áp dụng).

2.3 Thương Nhân không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2.4 Thương Nhân chịu những trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình.

2.5 PITO được miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp thanh toán không thành công/ trễ/ sai thông tin của Thương Nhân do cung cấp không chính xác.

2.6 Thương Nhân tự chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán đã cung cấp cho PITO. Trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác dẫn đến giao dịch không thực hiện được, việc thanh toán sẽ được chuyển qua kỳ thanh toán sau khi Thương Nhân đã cung cấp thông tin chính xác.

2.7 Trong trường hợp nếu PITO thanh toán không đúng với cam kết của hợp đồng và quá hạn bảy (7) ngày sẽ tính lãi dựa trên lãi suất cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở thời điểm hiện tại.

Điều 11: Bồi thường

1. Mức bồi thường: Quy định theo Điều khoản của từng loại hình dịch vụ

a. Đối với dịch vụ PITO Catering: 
 https://partners.pito.vn/dieu-khoan-va-quy-tac-ung-xu-pito-catering  

b. Đối với dịch vụ PITO Xpress và PITO Cloud Canteen: 
https://partners.pito.vn/dieu-khoan-va-quy-tac-ung-xu-pito-xpress-pcc  

2. Quy trình bồi thường cho Thương Nhân

2.1 PITO tiếp nhận thông tin về sự cố phần ăn và tính giá trị bồi thường

2.2 Thương nhân xác nhận giá trị bồi thường:

a) Thương nhân tiếp nhận thông tin bồi thường qua email; xác nhận thông tin, giá trị bồi thường và hỗ trợ cung cấp hồ sơ, chứng từ đầy đủ liên quan đến thủ tục bồi thường qua kênh email hỗ trợ Thương nhân.

b) Thương nhân có quyền khiếu nại trong 06 ngày làm việc tính từ thời điểm PITO thông báo bồi thường cho Thương nhân qua kênh email. Quá thời hạn nêu trên, PITO hiểu rằng Thương nhân đồng ý với giá trị bồi thường đã được thông báo qua kênh email.

c) PITO có trách nhiệm thanh toán theo giá trị bồi thường nói trên theo thông tin tài khoản ngân hàng Thương nhân đã đăng ký với PITO. Đồng thời, PITO sẽ không chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại phát sinh sau đó.

2.3 PITO hoàn tất thanh toán.

3. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm của PITO

3.1 Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, bạo loạn,…

3.2 Phần ăn hư hỏng do cận/hết hạn sử dụng do lỗi phát sinh từ Thương nhân.

3.3 Phần ăn là kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, bị tịch thu bởi có quan nhà nước có thẩm quyền.

3.4 Phần ăn không có hoặc không rõ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ bao gồm nhưng không giới hạn phần ăn bị hư hỏng do nhiệt độ, hư hỏng do đặc tính của phần ăn,… 

3.5 Các trường hợp quá thời hạn khiếu nại được quy định trong chính sách này.

3.6 Các trường hợp khác do lỗi phát sinh từ phía Thương nhân.

Điều 12: Sở hữu trí tuệ

Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, mỗi Bên (“Bên Cấp Li-xăng”) cấp cho Bên còn lại (và, đối với PITO, các Công Ty Liên Kết của PITO) (“Bên Nhận Li-xăng) một giấy phép giới hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này để sử dụng các Chỉ Dẫn Thương Mại riêng của Bên đó (được định nghĩa dưới đây), trên cơ sở không tính phí bản quyền, tại Việt Nam và chỉ cho mục đích thực hiện nghĩa vụ của Bên Nhận Li-xăng theo Hợp Đồng này. Cho mục đích của Hợp Đồng, thuật ngữ “Chỉ dẫn thương mại” nghĩa là các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, quyền tác giả, biểu trưng, khẩu hiệu, các ký hiệu và chỉ dẫn xác định khác của Bên áp dụng. Việc sử dụng chỉ dẫn Thương Mại của một Bên sẽ dưới dạng và định dạng được xác định và phê duyệt bởi chủ sở hữu các chỉ dẫn Thương Mại đó. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, không Bên nào được sử dụng Chỉ Dẫn Thương Mại của Bên còn lại nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại. Thiện chí liên quan đến việc sử dụng các Chỉ Dẫn Thương Mại của một Thương Nhân ở Bên còn lại sẽ có hiệu lực vì lợi ích của chủ sở hữu Chỉ Dẫn Thương Mại đó. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, không Bên nào sẽ được xem là cấp cho Bên kia bất kỳ giấy phép hoặc quyền theo bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

Điều 13: Cam đoan và đảm bảo

1. Mỗi Bên cam đoan và đảm bảo với Bên kia rằng:

1.1 Bên đó có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này;

1.2 Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này;

1.3 Việc ký kết và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của mỗi Bên theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm

a) Bất kỳ quy định pháp luật nào mà Bên đó bị điều chỉnh hoặc 

b) Bất kỳ thỏa thuận nào mà Bên đó là một bên hoặc có liên quan đến Bên đó hoặc tài sản của Bên đó;

1.4 Bên đó không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thỏa thuận nào mà Bên đó bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ của Bên đó theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe dọa chống lại Bên đó mà có thể ảnh hưởng đến tương tự;

1.5 Bên cạnh đó tuân thủ và nắm giữ tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm);

1.6 Mỗi người đại diện và ràng buộc vào Hợp Đồng này được ủy quyền đại diện và ràng buộc trách nhiệm của Bên đó;

1.7 Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng và cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Mỗi Bên đảm bảo rằng các cam đoan và đảm bảo trong Điều 10.1 sẽ tiếp tục đúng đến khi nào Hợp Đồng này còn hiệu lực và bất kỳ Phí Dịch Vụ nào còn nợ và chưa thanh toán và phải thông báo ngay cho mỗi Bên trong trường hợp bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào trở nên không đúng sự thật dưới bất kỳ cách thức hay hình thức nào.

3. Thương Nhân đảm bảo và cam kết không dùng PITO và/hoặc nền tảng web hay Ứng dụng PITO cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm vận chuyển ma túy, thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng).

Điều 14: Chấm dứt hợp đồng và ngừng cung cấp dịch vụ

1. Chấm dứt thông qua thông báo trước: Mọi bên đều có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới bên kia ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày chấm dứt hiệu lực như đã thông báo.

2. Chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ trong trường hợp cụ thể: PITO có quyền ngay lập tức chấm dứt Hợp Đồng hoặc tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ sau khi nhận thông báo bằng văn bản từ Thương Nhân, nếu:

2.1 Có nghi ngờ về hành vi vi phạm pháp luật, bất hợp pháp và/hoặc gian lận của Thương Nhân, nhân viên hoặc đại lý của Thương Nhân;

2.2 Thương Nhân nhận được phản hồi không tốt liên tục từ Người Dùng Cuối hoặc gặp phải khiếu nại về việc không hoàn thành các đơn đặt hàng Dịch Vụ;

2.3 Thương Nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm hoặc các quy định khác liên quan đến Cửa Hàng và/hoặc Dịch Vụ.

3. Chấm dứt do vi phạm nghiêm trọng: Mọi bên đều có quyền chấm dứt Hợp Đồng này trong trường hợp bên kia vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp Đồng và việc vi phạm này không được giải quyết trong vòng 02 (hai) ngày sau khi bên không vi phạm gửi thông báo về vi phạm.

4. Chấm dứt ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp: Bất kỳ bên nào có thể ngay lập tức chấm dứt Hợp Đồng bằng cách thông báo bằng văn bản tới bên kia, nếu bên kia chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản hoặc các thủ tục tương tự, hoặc bị ảnh hưởng bởi các luật, quy định hoặc hạn chế ngăn cản việc thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này.

5. Ngừng hợp tác vĩnh viễn trong trường hợp vi phạm chủ ý: Thương Nhân cam kết không cung cấp dịch vụ ăn uống tận nơi cho Người dùng cuối mà đã phục vụ thông qua Nền tảng PITO. Trong trường hợp PITO xác minh được Thương Nhân cố ý vi phạm thỏa thuận, PITO sẽ thông báo bằng văn bản và chấm dứt hợp tác vĩnh viễn.

Điều 15: Bảo mật

1. Thuận lợi trong Thời Hạn Hợp Đồng: Các bên đồng ý rằng trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng này, Bên Nhận có thể nhận Thông tin Mật từ Bên Tiết Lộ.

2. Sử dụng và Bảo Mật: Bên Nhận có thể sử dụng Thông Tin Mật từ Bên Tiết Lộ chỉ để hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện quyền của mình dưới Hợp Đồng này. Bên Nhận phải tuân thủ việc giữ kín Thông Tin Mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ các giám đốc, người quản lý, nhân viên, kiểm toán viên và cố vấn chuyên môn có nhu cầu cần biết Thông Tin Mật để thực hiện Hợp Đồng), trừ khi có sự chấp thuận bằng Văn bản từ Bên Tiết Lộ. Điều này áp dụng suốt thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực và sau khi Hợp Đồng chấm dứt.

3. Các Trường Hợp Ngoại Lệ: Nghĩa vụ này không áp dụng trong các trường hợp sau:

3.1 Thông tin đã công khai trong nguồn thông tin đại chúng mà không vi phạm bảo mật; hoặc

3.2 Thông tin cần được tiết lộ công khai theo quy định của luật, quy tắc, pháp lệnh, lệnh tòa án, cơ quan chính phủ, cơ quan giám sát có liên quan, thủ tục tố tụng; hoặc

3.3Thông tin đã được tiết lộ ra công chúng không do Bên Nhận hoặc đại diện thay mặt của họ gây ra; hoặc

3.4 Thông tin đã được tiết lộ cho Bên Nhận bởi một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật.

4. Thời Gian Bảo Mật: Nghĩa vụ bảo mật như trên sẽ duy trì hiệu lực trong vòng một (01) năm sau khi Hợp Đồng hết hạn hoặc chấm dứt, hoặc cho đến khi Thông Tin Mật trở thành thông tin công cộng, tùy điều kiện nào đến trước.

Điều 16: Dữ liệu cá nhân

1. Các Bên phải tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của mình theo luật áp dụng và các quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân theo Hợp Đồng này.

2. Thương Nhân đồng ý sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, giữ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân chỉ nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này. Thương Nhân phải duy trì tính chính xác và toàn vẹn của bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào được cung cấp bởi PITO đặt dưới quyền chiếm hữu, coi giữ hoặc kiểm soát của mình. Thương Nhân đồng ý giữ Dữ Liệu Cá Nhân được PITO cung cấp cho Thương Nhân bằng cách sử dụng phần mềm và công cụ được PITO cung cấp.

Điều 17: Bất khả kháng

Các Bên được giải phóng trách nhiệm khỏi các nghĩa vụ của mình (trừ nghĩa vụ thanh toán) và trì hoãn công việc do hậu quả của Bất Khả Kháng. Nếu sự kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong thời gian quá 60 (sáu mươi) ngày (hoặc một thời hạn khác do các Bên thỏa thuận) và các Bên đã thương lượng trên tinh thần thiện chí và không tìm ra giải pháp phù hợp, thì mỗi Bên sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng văn bản thông báo cho Bên còn lại.

Điều 18: Tính riêng biệt

1. Nếu bất kì phần nào của Hợp Đồng này vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kì lí do nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của phần còn lại của Hợp Đồng này.

2. Nếu việc thực hiện hợp pháp Hợp Đồng này hoặc bất kỳ phần nào của Hợp Đồng không thể thực hiện được bởi phán quyết cuối cùng hoặc lệnh của bất kì tòa án có thẩm quyền, ủy ban hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan tương tư có thẩm quyền đối với một trong hai bên, Các Bên phải ngay lập tức sử dụng nỗ lực hợp lý để sửa đổi Hợp Đồng này nhằm tuân thủ các phán quyết hoặc lệnh đó.

Điều 19: Phí và chi phí

Trừ khi có quy định khác trong Hợp Đồng, mỗi Bên sẽ chịu trách nhiệm về phí và chi phí của mình liên quan đến việc thương lượng, chuẩn bị, giao kết và thực hiện Hợp Đồng.

Điều 20: Chuyển nhượng

Không Bên nào có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kì người nào, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ việc Thương Nhân đồng ý rằng PITO có thể chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao bất kì quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này cho bất kì Công Ty Liên Kết nào của PITO mà không cần có sự đồng ý của Thương Nhân. Về vấn đề này, Thương Nhân đồng ý sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình cung cấp sự hợp tác cần thiết cho PITO và thực hiện các hành động cần thiết hoặc có liên quan theo yêu cầu của PITO và Các Bên đồng ý việc chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực pháp lý.

Điều 21: Các bản sao và chữ ký điện tử

Hợp Đồng này được lập thành hai bản hoặc thành nhiều bản ký riêng theo thỏa thuận các bên, mỗi bản ký riêng sẽ được xem như là một bản gốc. Mỗi bản ký riêng của Hợp Đồng này được ký và chuyển phát bằng fax hoặc các phương tiện điện tử khác bởi bất kỳ Bên nào cho Bên còn lại và Bên nhận có thể dựa vào việc nhận được tài liệu đó để ký và chuyển phát qua fax hoặc các phương tiện điện tử khác như thể đã nhận được bản gốc.

Điều 22: Chống hối lộ

1. PITO và Thương Nhân coi trọng uy tín của mình trong việc giữ gìn đạo đức kinh doanh, trung thực và đáng tin cậy về tài chính. Hai Bên nhận thức được rằng việc dùng hối lộ hoặc dung túng các hành vi hối lộ sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Công ty. Bởi vậy, Các Bên ký kết Hợp đồng phải hiểu rằng Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của Chính sách Chống Hối lộ của PITO và Thương Nhân như sau:

2. Mỗi bên yêu cầu bên còn lại sẽ không biếu xén, ủy quyền, hứa hẹn hay thanh toán, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ thanh toán, quà, đóng góp, hối lộ, giảm giá, chi trả hay bất cứ thứ gì có giá trị nào để: 

a) giành lấy hay giữ lấy công việc, hay đưa công việc này cho, bất cứ cá nhân hay tập thể nào;

b) nhận ưu đãi, nhượng bộ đặc biệt hay bất cứ lợi thế cạnh tranh không lành mạnh nào;

c) gây ảnh hướng tới một cá nhân để người này hành động, đưa ra quyết định, toàn quyền hành động, đánh giá, không hành động hay bỏ sót trách nhiệm.

3. Các Bên đồng ý rằng bất kì Một Bên nào đó bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải bồi hoàn và có quyền xem xét chấm dứt tất cả các giao dịch làm ăn cũng như các sự hợp tác với bên đối tác trong Hợp đồng nếu Bên đó phát hiện ra rằng bên đối tác trong Hợp đồng:

a) Hối lộ nhân viên của bên kia để làm ảnh hưởng tới quyết định chọn lựa đối tác hay giao Người dùng cuối không phù hợp cho đối tác; hoặc

b) Biết nhưng đã không thông báo kịp thời cho bên kia mọi biểu hiện liên quan đến hối lộ của các nhân viên có liên quan của Bên kia trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

Điều 23: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Các Bên đồng ý thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết một cách thiện chí các tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng thông qua thương lượng hòa giải. Nếu Các Bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 30 (ba mươi) ngày (hoặc thời hạn khác do Các Bên thỏa thuận) kể từ ngày tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại phát sinh lần đầu tiên, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp đến thẩm quyền không độc quyền của Tòa Án Việt Nam. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Điều 24: Thông báo

1. Trong trường hợp có sự thay đổi chính sách, PITO sẽ thông báo trước tối thiểu 07 ngày tính đến ngày sự thay đổi có hiệu lực thông qua hòm thư điện tử (email) mà Thương Nhân đã đăng ký trên hệ thống Nền tảng PITO.

2. Trong trường hợp không đồng ý với sự thay đổi, Thương Nhân có trách nhiệm thông báo trước ngày hiệu lực áp dụng của thay đổi đó cho PITO thông qua các kênh liên hệ chính thức đường dây nóng (hotline) 1900252530 hoặc hòm thư điện tử (email) hello@pito.vn. Nếu quá thời hạn trên mà Thương Nhân không có bất kỳ phản đối nào hoặc Thương Nhân vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trên Nền tảng PITO được hiểu Thương Nhân đồng ý với những thay đổi này.

3. Mọi thông báo trên Nền tảng PITO là thông báo chính thức của PITO, Thương Nhân có trách nhiệm đọc, tìm hiểu và thường xuyên cập nhật các thông tin trên Nền tảng PITO và PITO được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp PITO đã thực hiện việc thông báo trên Nền tảng PITO

4. Trừ khi có quy định khác trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo được phát hành hoặc thực hiện theo Hợp Đồng phải được lập thành văn bản và được xem là đã giao nếu giao tận tay cho người đại diện của Bên kia, gửi qua đường bưu điện hoặc email tới Bên kia theo địa chỉ hoặc địa chỉ email của Bên đó quy định trong Hợp Đồng hoặc địa chỉ hoặc địa chỉ email khác mà một Bên có thể thông báo cho Bên kia.

Điều 25: Thỏa thuận toàn bộ và cập nhật điều khoản

Bằng cách đăng ký Dịch Vụ và chấp thuận giao kết Hợp đồng này, Thương Nhân xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ toàn bộ điều khoản và điều kiện chung được áp dụng do PITO cung cấp. Điều này bao gồm các điều khoản và điều kiện chung được công bố tại https://partners.pito.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung/ và các quy tắc ứng xử cho từng loại hình dịch vụ. PITO bảo lưu quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung các điều khoản dịch vụ này, có hiệu lực trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo cho Thương Nhân hoặc đăng tải thông qua Ứng Dụng PITO và/hoặc trang web của PITO.

Điều 26: Điều khoản riêng của Thương nhân

Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thương nhân liên quan đến dịch vụ thực phẩm hoặc đồ uống cung cấp cho Người Dùng Cuối không phải là một phần của Hợp Đồng này trừ khi PITO rõ ràng đồng ý tuân theo các quy định đó bằng văn bản.

>