Làm quen
NỘI DUNG

Starter Kit

2 Bài học

Tìm hiểu

Cấu trúc khoá học

Tổng hợp công cụ dụng cụ Catering 2 Bài học

Tổng hợp công cụ dụng cụ theo từng loại tiệc

Các dụng cụ cơ bản cần có để trình bày và phục vụ theo từng loại tiệc (kèm địa chỉ và giá thuê)

Bảng giá thuê công cụ dụng cụ ăn uống

Bảng tổng hợp và so sánh giá thuê một số dụng cụ ăn uống cần thiết khi cung cấp dịch vụ Catering
Pen
>